*

Ogultekin

 • *
 • 10
 • KTU EEE^4
  • Profili Görüntüle
Altera De0 Nano Shift Register ile Led Sürme
« : 26 Şubat 2016, 01:08:39 »
Geliştirme kartı üzerindeki 8 adet led shift register ile birer birer kaydırıldı.


Kod: VHDL
 1. [size=10pt]library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3.  
 4. entity SR_Led is
 5.    
 6.         Port ( CLK : in   STD_LOGIC;
 7.                  LED : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
 8.  
 9. end SR_Led;
 10.  
 11. architecture Behavioral of SR_Led is
 12.          signal shift_reg : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"80";
 13.          signal clk_hz : std_logic ;
 14.          signal sayac : integer range 0 to 25000000 ;  -- 25mhz lik sayac oluşturuldu
 15.  begin
 16.                        
 17.   clk_1hz_process : process( CLK )
 18.         begin
 19.                 if(rising_edge(CLK)) then
 20.                         if (sayac < 25000000) then
 21.                                 sayac <= sayac + 1 ;
 22.                                 clk_1hz <= '0';
 23.                         else
 24.                                 sayac <= 0;
 25.                                 clk_1hz <= '1';
 26.                         end if;
 27.                 end if;
 28.         end process clk_1hz_process;
 29.                        
 30.         process (clk_1hz)
 31.     begin
 32.         if (rising_edge(clk_1hz)) then
 33.             shift_reg(7) <= shift_reg(0);
 34.             shift_reg(6) <= shift_reg(7);
 35.             shift_reg(5) <= shift_reg(6);
 36.             shift_reg(4) <= shift_reg(5);
 37.             shift_reg(3) <= shift_reg(4);
 38.             shift_reg(2) <= shift_reg(3);
 39.             shift_reg(1) <= shift_reg(2);
 40.             shift_reg(0) <= shift_reg(1);
 41.             shift_reg(1) <= shift_reg(0);
 42.             shift_reg(1) <= shift_reg(0);
 43.             shift_reg(2) <= shift_reg(1);
 44.             shift_reg(3) <= shift_reg(2);
 45.             shift_reg(4) <= shift_reg(3);
 46.             shift_reg(5) <= shift_reg(4);
 47.             shift_reg(6) <= shift_reg(5);
 48.             shift_reg(7) <= shift_reg(6);
 49.             shift_reg(0) <= shift_reg(7);
 50.         end if;
 51.     end process;
 52.  LED <= shift_reg;
 53. end Behavioral;[/size]Pin Bağlantıları:

« Son Düzenleme: 02 Mart 2016, 22:14:13 Gönderen: Ogultekin »