*

Ogultekin

 • *
 • 10
 • KTU EEE^4
  • Profili Görüntüle
NEXYS4 DDR Led Bar
« : 19 Ekim 2016, 01:36:23 »
Bu uygulamada 16 adet led ve 2 switch kullanılıp led bar uygulaması yapılmıştır. sw0 sistemi enable etmek için,sw15 ise ledleri sağa doğru shift etmek için kullanılmıstır.

Kod: VHDL
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3. use ieee.std_logic_arith.all;
 4. use ieee.std_logic_unsigned.all;
 5.  
 6. entity LedBar is
 7.    generic(
 8.       clk_freq  : integer := 100000000; -- 100mhz clock
 9.       bekleme_sn : integer := 1 -- bekleme süresi çarpanı
 10.    );
 11.    port(
 12.       in_clk  : in  std_logic;
 13.       en_i   : in  std_logic;
 14.       right_shit  : in  std_logic;
 15.       LED : out std_logic_vector(15 downto 0)
 16.    );
 17. end LedBar;
 18.  
 19. architecture Behavioral of LedBar is
 20.  
 21.     constant bekleme : integer := (bekleme_sn * clk_freq );
 22.     signal clk_sayac : integer := 0;
 23.     signal clk_div : std_logic;
 24.     signal register_led : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0');
 25.  
 26. begin
 27.  
 28.    SHFT: process(in_clk)
 29.    begin
 30.       if rising_edge(in_clk) then
 31.          if en_i = '1' then
 32.             if clk_div = '1' then
 33.                if right_shit = '0' then
 34.                   register_led <= register_led(14 downto 0) & '1';
 35.                else
 36.                   register_led <= '1' & register_led(15 downto 1);
 37.                end if;
 38.             end if;
 39.          else
 40.             register_led <= (others => '0');
 41.          end if;
 42.       end if;
 43.    end process SHFT;
 44.    
 45.    LED <= register_led;
 46.  
 47.    CLK_CNT: process(in_clk)
 48.    begin
 49.       if rising_edge(in_clk) then
 50.          if en_i = '0' or clk_sayac = bekleme then
 51.             clk_sayac <= 0;
 52.             clk_div <= '1';
 53.          else
 54.             clk_sayac <= clk_sayac + 1;
 55.             clk_div <= '0';
 56.          end if;
 57.       end if;
 58.    end process CLK_CNT;
 59.  
 60. end Behavioral;
 61.  

Kod: VHDL
 1. ## Clock signal
 2. set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { in_clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
 3. create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {in_clk}];
 4.  
 5. ## LEDs
 6. set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]
 7. set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]
 8. set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]
 9. set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]
 10. set_property -dict { PACKAGE_PIN R18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4]
 11. set_property -dict { PACKAGE_PIN V17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5]
 12. set_property -dict { PACKAGE_PIN U17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6]
 13. set_property -dict { PACKAGE_PIN U16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7]
 14. set_property -dict { PACKAGE_PIN V16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]
 15. set_property -dict { PACKAGE_PIN T15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[9] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_14 Sch=led[9]
 16. set_property -dict { PACKAGE_PIN U14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[10] }]; #IO_L22P_T3_A05_D21_14 Sch=led[10]
 17. set_property -dict { PACKAGE_PIN T16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[11] }]; #IO_L15N_T2_DQS_DOUT_CSO_B_14 Sch=led[11]
 18. set_property -dict { PACKAGE_PIN V15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[12] }]; #IO_L16P_T2_CSI_B_14 Sch=led[12]
 19. set_property -dict { PACKAGE_PIN V14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[13] }]; #IO_L22N_T3_A04_D20_14 Sch=led[13]
 20. set_property -dict { PACKAGE_PIN V12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[14] }]; #IO_L20N_T3_A07_D23_14 Sch=led[14]
 21. set_property -dict { PACKAGE_PIN V11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED[15] }]; #IO_L21N_T3_DQS_A06_D22_14 Sch=led[15]
 22.  
 23. ##Switches
 24. set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { en_i }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
 25. set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { right_shit}]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]