İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - muuzoo

Sayfa: [1]
1
Genel Uygulamalar / VHDL İle Clock Bölme
« : 25 Şubat 2016, 05:32:19 »
Yeni başlayanların ilk karşılaştığı şeylerden biri çoğunlukla daha yüksek frekansta çalışan clock üzerinden nasıl daha düşük frekanslar elde edeceğidir. Temelde frekans bölme işlemi basit bir sayıcı olarak düşünülebilir. Sayıcının ilgili bitleri kontrol edilerek clock frekansı 2 nin kuvvetleri cinsinden elde edilebilmektedir. Buna uygun bir kod parçası aşağıda verilmiştir. Basitçe açıklamak gerekirse "tmpCnt" sayacının 0. biti dikkate alınarak bir clock üretimi yapılırsa bu giriş clock işaretimizi ikiye bölecektir. Yani 50 MHz giriş uygulandığında 0. bit değişiminden 25 MHz, 1. bit değişiminden ise 12.5 Mhz işaret elde edilebilir.

Kod: VHDL
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
 3.  
 4. -- Uncomment the following library declaration if using
 5. -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
 6. use IEEE.NUMERIC_STD.all;
 7.  
 8. -- Uncomment the following library declaration if instantiating
 9. -- any Xilinx leaf cells in this code.
 10. --library UNISIM;
 11. --use UNISIM.VComponents.all;
 12.  
 13. entity clkManager is
 14.   port (
 15.     iClk     : in  std_logic;           -- Main System Clock
 16.     iRst     : in  std_logic;           -- Main Reset Signal
 17.     oClk25   : out std_logic);           -- 25 Mhz VGA Clock
 18. end clkManager;
 19.  
 20. architecture Behavioral of clkManager is
 21.   signal tmpCnt            : unsigned(1 downto 0) := '0';
 22.  
 23. begin
 24.  
 25.   -- purpose: Create 25 MHz From 50 Mhz Clock
 26.   -- type   : sequential
 27.   -- inputs : clk, rst
 28.   -- outputs: clk25
 29.   CLK_DIV : process (iclk, iRst) is
 30.   begin  -- process CLK_DIV
 31.     if iRst = '1' then           -- asynchronous reset (active low)
 32.       tmpCnt <= '0';
 33.     elsif iclk'event and iclk = '1' then  -- rising clock edge
 34.       tmpCnt <= tmpCnt + 1;
 35.     end if;
 36.   end process CLK_DIV;
 37.  
 38.   oClk25 <= tmpCnt(0);
 39.  
 40.  

Pekala ya 2'nin katları cinsinden bölmek istemezsek ? O zaman da bir sayıcının değerinin kontrolü ile istediğimiz frekans değerini elde etmek mümkün olacaktır. Basit matematik yapalım. 50 Mhz bir clock için her saat darbesi periyodu 20 ns süresindedir (20 * 10^-9 saniye). Peki biz eğer 1 sn periyoda sahip bir işaret elde etmek isteseydik? Yani 0.5 sn 0 değerine sahip 0.5 saniye 1 değerine sahip toplamda periyodu 1 sn olan bir işareti nasıl elde ederdik?

Cevap oldukça basit. Elimizdeki 20ns lik süreleri sayar ve toplam süreyi o şekilde bulabilirdik. 50 Mhz clock işareti demek o işaretin  saniyede 50.000.000 kez değiştiği manasına gelir. Eğer bir sayıcı yapıp 25  Milyon kez saydırıp, başka bir işareti değiştirirsek bu durumda 1 sn sürelik bir işaret elde etmiş oluruz. Bir önceki kodu bu şekilde güncellersek eğer:

Kod: VHDL
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
 3.  
 4. -- Uncomment the following library declaration if using
 5. -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
 6. use IEEE.NUMERIC_STD.all;
 7.  
 8. -- Uncomment the following library declaration if instantiating
 9. -- any Xilinx leaf cells in this code.
 10. --library UNISIM;
 11. --use UNISIM.VComponents.all;
 12.  
 13. entity clkManager is
 14.   generic (
 15.     freq : integer := 50);             -- Main Clock Frequency
 16.   port (
 17.     iClk     : in  std_logic;           -- Main System Clock
 18.     iRst     : in  std_logic;           -- Main Reset Signal
 19.     oClk25   : out std_logic;           -- 25 Mhz VGA Clock
 20.     oClkTime : out std_logic);          -- Ref. Clock For Time (1 Sec)
 21. end clkManager;
 22.  
 23. architecture Behavioral of clkManager is
 24.   constant periodConstTime : integer   := (freq*10**6)/2;  -- Total cycle for 0.5
 25.                                                            -- second timing.
 26.   constant periodConstDisp : integer   := (freq*10**3)/2;  -- Total cycle for 0.5
 27.                                                            -- milisecond timing.
 28.   signal oClkTimeTmp       : std_logic := '0';
 29.   signal tmpCnt            : std_logic := '0';
 30.  
 31. begin
 32.  
 33.   -- purpose: Create 25 MHz From 50 Mhz Clock
 34.   -- type   : sequential
 35.   -- inputs : clk, rst
 36.   -- outputs: clk25
 37.   CLK_DIV : process (iclk, iRst) is
 38.   begin  -- process CLK_DIV
 39.     if iRst = '0' then           -- asynchronous reset (active low)
 40.       tmpCnt <= '0';
 41.     elsif iclk'event and iclk = '1' then  -- rising clock edge
 42.       tmpCnt <= not tmpCnt;
 43.     end if;
 44.   end process CLK_DIV;
 45.  
 46.   oClk25 <= tmpCnt;
 47.  
 48.   -- purpose: 1 second ref. time.
 49.   -- type   : sequential
 50.   -- inputs : iClk, iRst
 51.   -- outputs: oClkTime
 52.   ClkTime1Sec : process (iClk, iRst) is
 53.     variable periodCounter : integer := 0;  -- Internal period counter.
 54.   begin  -- process FreqDivider
 55.     if iRst = '0' then                      -- asynchronous reset (active low)
 56.       oClkTimeTmp   <= '0';
 57.       periodCounter := 0;
 58.     elsif iClk'event and iClk = '1' then    -- rising clock edge
 59.       periodCounter := periodCounter + 1;
 60.       if (periodCounter = periodConstTime) then
 61.         oClkTimeTmp   <= not oClkTimeTmp;
 62.         periodCounter := 0;
 63.       end if;
 64.     end if;
 65.   end process ClkTime1Sec;
 66.  
 67.   oClkTime <= oClkTimeTmp;
 68.  
 69. end Behavioral;
 70.  

Görüleceği üzere "ClkTime1Sec" process yapısı içerisinde bulunan periodcounter sayıcısı sğrekli sayıyor ve bizim kodun üst kısmında tanımladığımız sabit değere ulaşıp ulaşmadığını kontrol ederek oClktimeTmp işaretini değiştirerek 1 sn lik bir işaret üretmiş oluyor. Böyle bir işaret mesela bir saat uygyulaması için kullanılabllir. Bu yüzden kod generic olarak tasarlanmış ve hangi giriş frekansında olursa olsun istenen çıkış değerinin elde edilmesi sağlanmış olur. Aynı kod yapısı kullanarak örneğin 7Segment uygulamaları için 1 KHz işaret üretmek isteseydik, kodumuz aşağıdaki şekilde olabilirdi.

Kod: VHDL
 1. library IEEE;
 2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
 3.  
 4. -- Uncomment the following library declaration if using
 5. -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
 6. use IEEE.NUMERIC_STD.all;
 7.  
 8. -- Uncomment the following library declaration if instantiating
 9. -- any Xilinx leaf cells in this code.
 10. --library UNISIM;
 11. --use UNISIM.VComponents.all;
 12.  
 13. entity clkManager is
 14.   generic (
 15.     freq : integer := 50);             -- Main Clock Frequency
 16.   port (
 17.     iClk     : in  std_logic;           -- Main System Clock
 18.     iRst     : in  std_logic;           -- Main Reset Signal
 19.     oClk25   : out std_logic;           -- 25 Mhz VGA Clock
 20.     oClk7Seg : out std_logic;           -- Clock source for 7 Segment Display
 21.     oClkTime : out std_logic);          -- Ref. Clock For Time (1 Sec)
 22. end clkManager;
 23.  
 24. architecture Behavioral of clkManager is
 25.   constant periodConstTime : integer   := (freq*10**6)/2;  -- Total cycle for 0.5
 26.                                                            -- second timing.
 27.   constant periodConstDisp : integer   := (freq*10**3)/2;  -- Total cycle for 0.5
 28.                                                            -- milisecond timing.
 29.   signal oClkTimeTmp       : std_logic := '0';
 30.   signal oClk7SegTmp       : std_logic := '0';
 31.   signal tmpCnt            : std_logic := '0';
 32.  
 33. begin
 34.  
 35.   -- purpose: Create 25 MHz From 50 Mhz Clock
 36.   -- type   : sequential
 37.   -- inputs : clk, rst
 38.   -- outputs: clk25
 39.   CLK_DIV : process (iclk, iRst) is
 40.   begin  -- process CLK_DIV
 41.     if iRst = '1' then           -- asynchronous reset (active low)
 42.       tmpCnt <= '0';
 43.     elsif iclk'event and iclk = '1' then  -- rising clock edge
 44.       tmpCnt <= not tmpCnt;
 45.     end if;
 46.   end process CLK_DIV;
 47.  
 48.   oClk25 <= tmpCnt;
 49.  
 50.   -- purpose: 1 second ref. time.
 51.   -- type   : sequential
 52.   -- inputs : iClk, iRst
 53.   -- outputs: oClkTime
 54.   ClkTime1Sec : process (iClk, iRst) is
 55.     variable periodCounter : integer := 0;  -- Internal period counter.
 56.   begin  -- process FreqDivider
 57.     if iRst = '1' then                      -- asynchronous reset (active low)
 58.       oClkTimeTmp   <= '0';
 59.       periodCounter := 0;
 60.     elsif iClk'event and iClk = '1' then    -- rising clock edge
 61.       periodCounter := periodCounter + 1;
 62.       if (periodCounter = periodConstTime) then
 63.         oClkTimeTmp   <= not oClkTimeTmp;
 64.         periodCounter := 0;
 65.       end if;
 66.     end if;
 67.   end process ClkTime1Sec;
 68.  
 69.   oClkTime <= oClkTimeTmp;
 70.  
 71.   -- purpose: 7 Segment Display Clock Generation (1Khz)
 72.   -- type   : sequential
 73.   -- inputs : iClk, iRst
 74.   -- outputs: oClk7Seg
 75.   Clk7SegGen : process (iClk, iRst) is
 76.     variable periodCounter : integer := 0;  -- Internal period counter.
 77.   begin  -- process Clk7SegGen
 78.     if iRst = '1' then                      -- asynchronous reset (active low)
 79.       oClk7SegTmp   <= '0';
 80.       periodCounter := 0;
 81.     elsif iClk'event and iClk = '1' then    -- rising clock edge
 82.       periodCounter := periodCounter + 1;
 83.       if (periodCounter = periodConstDisp) then
 84.         oClk7SegTmp   <= not oClk7SegTmp;
 85.         periodCounter := 0;
 86.       end if;
 87.     end if;
 88.   end process Clk7SegGen;
 89.  
 90.   oClk7Seg <= oClk7SegTmp;
 91.  
 92. end Behavioral;
 93.  

NOT: Bazı düzeltmeler eklendi, yazım hataları düzeltildi.

Sayfa: [1]